اخبار

اطلاعات ویدیو

هیچ نیرویی قدرت مقاومت جلوی مردم را ندارد!

هیچ نیرویی قدرت مقاومت جلوی مردم را ندارد!
سخنان شجاعانه یک ارتشی رو به خامنه ای

تلویزیون دیدگاه، رسانه ای مستقل و شهروندی در خدمت دگرگونی
www.didgah.tv

ویدیوهای مرتبط

مورد علاقه شما