اخبار

ایده ها و ریشه ها-92- سیامک ستوده – کورش عرفانی: عدم اعتماد تاریخی نیروهای چپ به دولت بورژوازی

عدم اعتماد تاریخی نیروهای چپ به دولت بورژوازی
ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه مباحثی ریشه ای در زمینه مذهب، ناسیونالیسم، سوسیالیسم
برنامه – 92 – : به تاریخ ۱۸ مرداد ۹۷ – ۹ اوت ۲۰۱۸ راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudeh

> <<