اخبار

برنامه ایده ها و ریشه ها – 114 – سیامک ستوده

ایده ها و ریشه ها – برنامه ای از سیامک ستوده در تلویزیون دیدگاه مباحثی ریشه ای در زمینه مذهب، ناسیونالیسم، سوسیالیسم
برنامه – 114 – : به تاریخ ۱۰ آبان ۹۷ – ۱ نوامیر ۲۰۱۸ راه های تماس برای طرح پرسش در طول هفته یا در حین برنامه زنده
Tel: 1-647-340-1221
info@siamacsotudeh.com
telegram.me/siamacsotudeh
facebook.com/siamacsotudeh

> <<