پنجره ی گفتگو

در این برنامه به گفتگو با صاحب نظران و شخصیت های سیاسی پرداخته می شود. هدف ایجاد فرصتی برای تبادل نظر و مبادله ایده ها می باشد تا در قالب مناظره زمینه های تفاوت و تشابه ایده های خویش را دریافته و امکان ها و چشم اندازهای محتمل را ترسیم می کند.

فرایند زندگی:

این برنامه به پاسخ دهی به پرسش های رسیده در عرصه ی اجتماعی، روابط اجتماعی و مسائل و مشکلات خانوادگی و یا رفتارهای جمعی می پردازد. این برنامه در ادامه ی برنامه های آموزشی «کاوشگری جامعه» ارائه می شود و دکتر کورش عرفانی ضمن ارائه ی پاسخ هایی کوتاه به پرسش ها، جنبه ی آموزشی برنامه را نیز تامین می کند.

به سوی ایران آباد

این برنامه اختصاص به طرح موضوعات سیاسی، مبارزاتی و آموزشی دارد و برخی از دیدگاه ها و نظرات حزب ایران آباد را نیز معرفی می کند. در هر برنامه یک موضوع در پیوند با پیشبرد مبارزات سیاسی بر مبنای تشکل یابی جمعی و تحزب ارائه می شود. برخی از برنامه ها به گفتگو با کارشناسان سیاسی اختصاص دارد.

کاوه ی آهنگر

معرفی اخبار، گزارش ها و تفسیرها و نقد و بررسی آنها بخش عمده ی این برنامه را تشکیل می دهد. در این برنامه با اتکاء به برخی مطالب منابع خبری فارسی و غیر فارسی (داخلی و خارجی) تحلیل مفصلی در باره ی شرایط ایران و منطقه ارائه می شود. برنامه هم چنین موضوعات جهانی مرتبط با ایران را بررسی می کند.