به سوی ایران آباد

این برنامه اختصاص به طرح موضوعات سیاسی، مبارزاتی و آموزشی دارد و برخی از دیدگاه ها و نظرات حزب ایران آباد را نیز معرفی می کند. در هر برنامه یک موضوع در پیوند با پیشبرد مبارزات سیاسی بر مبنای تشکل یابی جمعی و تحزب ارائه می شود. برخی از برنامه ها به گفتگو با کارشناسان سیاسی اختصاص دارد.