فهرست و زمان پخش برنامه تلویزیون دیدگاه

تهران 20:30 21:30 22:30 8:30 9:30
کالیفرنیا 9.00 10:00 11:00 21:00 22:00
دوشنبه  فرایند زندگی

مدیران و بازسازی ایران

(یک هفته درمیان)

سه شنبه به پیش ایده ها و ریشه ها
چهارشنبه به سوی جمهوری دوم
پنجشنبه به سوی ایران آباد
جمعه صدای کارگر سوسیالیست کاوه آهنگر
شنبه
یکشنبه