فهرست و زمان پخش برنامه تلویزیون دیدگاه

تهران 20:30 21:30 22:30 8:30 9:30
کالیفرنیا 9.00 10:00 11:00 21:00 22:00
شنبه
یکشنبه تلویزیون برابری تلویزیون برابری
دوشنبه فرایند زندگی
سه شنبه به پیش نبض میهن همراه با مزدبگیران به پیش
چهارشنبه دمکراسی شورایی به سوی ایران آباد / پنجره ی گفتگو دمکراسی شورایی
پنچ شنبه تلویزیون برابری ریشه ها و ایده ها تلویزیون برابری
جمعه صدای کارگر سوسیالیست کاوه آهنگر صدای کارگر سوسیالیست