فرایند زندگی:

این برنامه به پاسخ دهی به پرسش های رسیده در عرصه ی اجتماعی، روابط اجتماعی و مسائل و مشکلات خانوادگی و یا رفتارهای جمعی می پردازد. این برنامه در ادامه ی برنامه های آموزشی «کاوشگری جامعه» ارائه می شود و دکتر کورش عرفانی ضمن ارائه ی پاسخ هایی کوتاه به پرسش ها، جنبه ی آموزشی برنامه را نیز تامین می کند.