پنجره ی گفتگو

در این برنامه به گفتگو با صاحب نظران و شخصیت های سیاسی پرداخته می شود. هدف ایجاد فرصتی برای تبادل نظر و مبادله ایده ها می باشد تا در قالب مناظره زمینه های تفاوت و تشابه ایده های خویش را دریافته و امکان ها و چشم اندازهای محتمل را ترسیم می کند.