کاوشگری جامعه:

این برنامه ی آموزشی به موضوعات جامعه شناختی، روانشناختی، فرهنگی و سیاسی اختصاص دارد. یک موضوع در طول مدت برنامه به طور مفصل و با ارجاع به برخی از منابع معتبر علمی در چهارچوب بحث مطرح می شود.