آرشیو برنامه کاوه آهنگر

کاوه ی آهنگر

معرفی اخبار، گزارش ها و تفسیرها و نقد و بررسی آنها بخش عمده ی این برنامه را تشکیل می دهد. در این برنامه با اتکاء به برخی مطالب منابع خبری فارسی و غیر فارسی (داخلی و خارجی) تحلیل مفصلی در باره ی شرایط ایران و منطقه ارائه می شود. برنامه هم چنین موضوعات جهانی مرتبط با ایران را بررسی می کند.