اخبار

⁨⁨ترس، خشم، امید

۲۵ شهریور سالگرد قتل ناجوانمردانه ایراندخت، مهسا (ژینا) امینی، آمد و پس از یک هفته تحلیل و سنجش های متفاوت را  شنیدیم و خواندیم.

نگارنده به عنوان نماینده بخشی از کادر درمانی ایستاده در کنار مردم در جنبش رهایی خواه به سه عنصرذهنیدر طرفین میدان مبارزه، می پردازد، یعنی یک طرف لشکر مقاومت تجهیز شده از سوی حاکم مستبد و طرف دیگر مردم حاضر شده در کف میدان مبارزه .

این سه عنصر می تواند در اوضاع  و شرایط فعلی مرکزیت ذهنی برای اعتلا یافتن به پیروزی و یا عقب نشینی/ شکست طرفین در مقابل طرف دیگر باشد. این سه عنصر در طرفین هم عملکرد و هم کارایی متمایز دارند. 

۱) ترس

 یک حس در یک انسان و یا گروهی از انسانها می باشد در برابر خطراتی که ایشان را تهدید می کنند. ترس، خشم، شادی، غم و نفرت پنج هیجان اصلی انسانی می باشند. روانشناسی انسانی و روانشناسی  اجتماعی دو مقوله در هم تنیده شده برای درمان این حس (ترس) در فرد انسان و یا گروه انسانی راه های درمان متفاوت ارائه می کنند. راهکارهای درمانی برای فرد انسان خود را متوجه این انسان مشخص با عارضه مشخص می کند. نتایج و پس لرزه های درمانی هم عاید همان فرد انسان مشخص است، در حالی که این مطلب می تواند در موردگروه انسانیتاثیرات عمیق تر در ریشه تمام جامعه از خود به جای بگذارد. برای مثال از منظر روانشناسی فردی گزینهفراراز سر ترس هم یک راه حل و هم به عنوان یک پیش مرحله قبل از وارد شدن به درمان اصلی تلقی می شود. در مقابل آن استفاده از فرار از سوی گروه اجتماعی در زمان ترس می تواند به بهای باخت آن گروه و تسلط طرف مقابل ختم شود. 

ترس در گروه اجتماعی به نوبه خود دعوت کننده بهاقدام هوشمندانهاست و روانشناسی اجتماعی نیز توصیه به پرهیز از ابزارفرارمی کند. تصمیم گیرنده و تدوین کننده و همچنین مجری این اقدام هوشمندانه همان گروه و همراهان خدمت گذارشان هستند و نفع این اقدامات نیز عاید آنها و همراهان شان می شود.

در صف ایستاده در مقابل مردم اینترس  با به میدان آوردن تمامیت کمی و کیفی از سوی حاکمان و حجم وارد شده تجهیزات نظامی و آلات وحشت برانگیز در دل مردم (انواع ماسک ها ، لباس های وحشت برانگیز رنگارنگ و سلاح های سنگین جنگی) خود را عریا نتر از همیشه به معرض نمایش قرار داد. 

طرف مقابل اگر بخواهد فرار کند بازی را به مردم واگذار می کند. از طرفی نمی تواند اقدام هوشمندانه بکند، چون باید با بهای جان خود نفع آن را در جیب دیگری بکند، چرا که صف تصمیم گیرنده و تدوین کننده از صف مجریان جدا هستند و حتی بعضاً منافع مشترک اندک با یکدیگر دارند (برای مثال افغان های جوان و تازه وارد شده به ایران و یا نوجوانان روستایی). 

یک گروه مردمی در زمان ترس می تواند با تدوین و اجرای اقدامات هوشمندانه از سوی خود هم بر ترس قائل شود و هم عامل ترس را از سر راه بردارد.

۲) خشم

هم یک هیجان انسانی می باشد که می تواند یک انسان و یا گروه انسانی را هم در روند منفی و هم مثبت قرار دهد. یک چالش به مثابه تلنگر می تواند انرژی اندوخته شده در خشم را در یک روند (مثبت و یا منفی) آزاد کند. اگر حق یک انسانی زیر پا گذاشته شود، آن انسان هم می تواند با پا گذاشتن در روند مثبت حق پایمال شده خود را پس بگیرد و هم با روی آوردن فقط به پرخاشگری در مسیر منفی همچنان در زیر بار ناحقی بماند. در میان انواع خشم نگارنده بیشتر نوعخشم به دیگریرا  مورد بررسی قرار می دهد.

در ۲۵ شهریور شاهد دو نوع ازخشم به دیگریدر صف مردم در کف خیابان و بیرون از آن بودیم. این بخش از مقوله خشم به معنای نفی وجود دیگر گزینه هایخشمنمی باشد، بلکه اولویت را به پرداختن به این نوع تعیین کننده در سرنوشت مبارزه کنشگرانِ حداقلیِ حاضر شده در میدان مبارزه می دهیم.

نوع خشم علیه حاکمیت به معنای انرژی بسیار بالایِ ذخیره شده در میان مردم در کف خیابان می باشد. این انرژی به دلیل عدم مدیریت و سازماندهی لازمه در تکنیک و تاکتیک مبارزاتی برای عمل تاثیر گذار یعنیخشونت در مسیر مثبتدر زیر سایه ترس تحمیل شده قرار می گیرد. این تحمیل ترس بانی هدر شدن کاذب این انرژی می شود. از طرفی این انرژی منتقل می شود به خشم علیه خودی که امروز هنوز به عنوانقشر خاکسترینام برده می شود، که چرا ایشان هم در میدان حاضر نشدند، و در نهایت هم باعث کاهش و شاید فقدانامیددر بعضی از کنشگران حداقلی در کف خیابان می شود. “امیدیکه تکیه گاه اصلی مردم برای استیلاء به هدف می باشد.

در صف مقابل نیز خشم علیه بالاسری ها شکل می گیرد. این بالاسری ها انتظار خرج کردن تمام توان را در راه منافع خودشان را از ایشان دارند. از طرفی این صف مامور سرکوبگر باید انتظار یک سیلِ ویران کننده از سوی مردم را هم داشته باشد، همانطور که خود جنبش زن، زندگی، آزادی، بدون هیچ پیش سازماندهی با هیجان بالا کلید خورد. 

در صورت سازماندهی در آزاد کردن انرژی و توانخشمبرای رسیدن به خشونت در روند مثبت می توان هم عنصر ترس در میان مردم را به حداقل رساند و هم قشر خاکستری حاضر را به حضور در کف خیابان ترغیب کرد هم عامل افزایش درصد ترس و احتمال برگشت خشم علیه اربابان در میان نیروی سرکوبگر شویم. و در پایان از همه مهمترامیدرا  به شکوفایی رساند و به هدف نزدیک تر شد.

۳) امید

به معنای انتظار یافتن نتیجه مثبت به نفع خود است و یا برعکس انتظار ندیدن نتیجه منفی در پایان یک فرایندی است که قرار است به نفع خود به اتمام برسد. “امیدخود را بطور ذاتی ازخوش بینیمتمایز می کند. امید نمیتواند از قبل ایستگاه ها و زمان ثمر دادن را تعیین کند. امید حتی در یک عقب نشینی خود را تقویت می کند. امید در تک تک افراد و تمام جامعه ما که بطور ساختار ذهنی فردی و اجتماعی بسیار تابع شور و هیجان مقطعی می باشند، دارای مفهوم بنیادی و بزرگی است. 

اولین سوال این است که می شود امید داشت؟ آیا امیدی برای تغییر وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت امید مورد نظر یک جمع فقط در پس کنش جمعی آن گروه می تواند نتیجه مورد نظر را بدهد و در این راه  اعتقاد بهعدم قطعیت، آن هم در کنار پیچیده گی ها، بحران ها و فشارها، انواع سرکوب فردی و اجتماعی و حتی توان های متفاوت در مقاومت و باورمندی ها از حیث اهمیتی بسیار بالا برخوردار است. عدم قطعیت سرشت اصلی در خَلقِ امید است. این بدین معناست که ما قطعاً و حتمی نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بایستی تمام کنش های ما به نتیجه مورد دلخواه ما منتهی شوند، بلکه از هر شکستی آموزه ای نو برای رسیدن به هدف کسب کنیم و یاد بگیریم نباید فقط شکست ها را به یاد داشته باشیم بلکه پیروزی ها را هم، هر چند ناچیز، زود فراموش نکنیم. زمانی که یک انسان و گروه مردمی به اهمیت امرعدم قطعیتپی ببرد،  ناامید نمی شود و ریسک می کند و پا به میدان می گذارد و می گویدهنوز راه دیگری هستو نیروهای بالقوه نهفته در نهان ذاتی فرد و گروه را تبدیل به فعلیت می کند.

در صف نیروی سرکوبگر مقوله امید بی معنا و فاقد ارزش است. این نیرو آرزوی سالم و حتی زنده برگشتن از تقابل با مردم را دارد. در نفع عایدی احتمالی در تقابل با مردم سهیم نیست. در انتخاب هوشمندانه برای یافتن در یک نتیجه به نفع خودش نه سهیم است و نه حق هیچگونه دخالت را دارد. برای این صف هر تقابل در مقابل مردم خود یک شکست است و حق آموختن از هر شکست را هم ندارد. سهم این نیرو یاس و افزون تر شدن ترس است و شاید روزی هم فرار را برای همیشه انتخاب کند.

صحنه سازی ها و ادعاهای بسیاری قبل از ۲۵ شهریور بدون سازماندهی از پیش با زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین اصول مدیریت یک جنبش با بالا بردن هزینه مبارزه برای تک تک  انسانهای شریک و کنشگر ، منجر به خلقامید کاذبشدند.

در فردای ۲۵ شهریور عده ای از آن دسته قلیل از کنشگران نظر در بی بهره بدون این تلاش ها به دلیل عدم حضور قشر خاکستری و توان سرکوب بالای حکومت دارند، در صورتی که ۲۵ شهریور شروع به پی بردن عدم قطعیت به عنوان سرشت اصلی امید است. در یک مسیر و انتهای روند خودآگاهی، آگاهی رسانی و سازماندهی می توان انتظار رسیدن به پله اول راه پیروزی را داشت.

این پله همان عبور از ترس، مدیریت انرژی خشم و نگهداری امید می باشد.

leave a reply

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

> <<

Didgah.tv

خبرهای مهم

19 آوریل 2024 5.34 ب.ظ

به این ترتیب، باید احتمال داد که زوج سرمایه داری-صهیونیسم به عنوان سرطانی در 1) فاز آخر 2) بدخیم 3) بدون درمان 4) در بدنی ضعیف وبی جان و 5 ) نزد بیماری روحیه باخته، کار بشریت، تمدن و حیات را در کره…

15 ژوئن 2024 5.03 ق.ظ

Didgah TVش, ژوئن 15, 2024 5:03ق.ظURL:Embed:تلاش برای تدارک نجات ایران در جهانی رو به بحران برنامه کاوه آهنگر ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ – ۱۴ ژوئن 2024 – کورش عرفانی لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی: تدارک…

14 ژوئن 2024 5.24 ب.ظ

انتخابات در ایران به چنین امری در هیچ کجای دنیا شباهت ندارد. عده‌ای ضد‌ایرانی در بالا برای تقسیم قدرت و ثروت میان خود هر از چندگاهی افرادی را به عنوان رئیس‌جمهوری و نماینده‌ی مجلس می‌آورند…

14 ژوئن 2024 12.49 ب.ظ

Didgah TVج, ژوئن 14, 2024 12:49ب.ظURL:Embed:جمهوری اسلامی و نمایش انتخابات در‌ تنگنای بحران‌های داخلی و خارجی گفتگو با کورش عرفانی در تلویزیون جنبش لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی: افول همزمان…

11 ژوئن 2024 9.15 ب.ظ

Didgah TVس, ژوئن 11, 2024 9:15ب.ظURL:Embed:در تدارک آن باشیم که رژیم هیولاصفت آخوندی ایران را قبل از فرار به آتش نکشد برنامه ویژه قیام اعتراضی – (شماره 461) – کورش عرفانی لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر…

10 ژوئن 2024 9.45 ب.ظ

Didgah TVد, ژوئن 10, 2024 9:45ب.ظURL:Embed:یافتن راهکارهای قابل اجرا رمز گشایش در بن بست اپوزیسیون ایرانی دکتر ابراهیم روشندل و دکتر کورش عرفانی در گفتگو با شهبد امیری لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش…

10 ژوئن 2024 8.23 ب.ظ

Didgah TVد, ژوئن 10, 2024 8:23ب.ظURL:Embed:آغاز کمبود نان و قطع آب و برق: نشانه های تابستانی داغ در ایران برنامه ویژه قیام اعتراضی – (شماره 460) – کورش عرفانی لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی:…

08 ژوئن 2024 9.21 ب.ظ

Didgah TVش, ژوئن 8, 2024 9:21ب.ظURL:Embed:بی ارزش شدن مدرک تحصیلی در ایران و به خطر افتادن آینده ی نسل جوان برنامه ویژه قیام اعتراضی – (شماره 459) – کورش عرفانی لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش عرفانی:…

07 ژوئن 2024 11.42 ب.ظ

Didgah TVج, ژوئن 7, 2024 11:42ب.ظURL:Embed:هشدار در مورد دشمنان قوی در تدارک تجزیه و تلاشی یک ایران ضعیف برنامه کاوه آهنگر ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ – ۷ ژوئن 2024 – کورش عرفانی لینک دسترسی به آخرین مقاله دکتر کورش…

07 ژوئن 2024 7.39 ب.ظ

در زندگی انسان‌ها و جوامع موقعیت‌های بی‌ثبات به طور معمول عمر کوتاهی دارند، در غیر این صورت، تخریبِ ساختاری و ماندگار را باعث می‌شوند. در حال حاضر موقعیت خاورمیانه -و تابع آن ایران- در…